Консулто България предоставя консултантски услуги в следните области:

Цел на обученията:

Придобиване на базови и ключови умения в областта на Структурните фондове на ЕС.

Средна продължителност:

От 4 до 20 учебни часа.

Теми

  • Провеждане на тръжни процедури от бенефициенти и прилагане на Закона за обществените поръчки;
  • Приложими режими на държавни помощи;
  • Подготовка и управление на проекти;
  • Оценка на проектни предложения;
  • Мониторинг и контрол на проекти;
  • Публично-частни партньорства;
picture picture picture