“КОНСУЛТАНТСКА МРЕЖА - БЪЛГАРИЯ”

ИСТОРИЯ

През април 2009 г. Консулто България съвместно със своите партньори – Българска финансова група, СиЕмЕн Проджектс, Екселент Консулт и РОК-сие, учреди “КОНСУЛТАНТСКА МРЕЖА - БЪЛГАРИЯ” ООД .

“КОНСУЛТАНТСКА МРЕЖА - БЪЛГАРИЯ” е първата по рода си структура в страната, която:

 • е специализирана тясно в управлението на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС;
 • покрива над 50% от територията на България и може да функционира ефективно на територията на цялата страна;
 • разполага със собствен, постоянно ангажиран, екип от над 15 експерти, притежаващи опит в управлението на проекти и с потенциал да привлича при необходимост съответния брой временно ангажирани експерти;
 • обединява консултанти от цялата страна, чийто основен предмет на дейност и професионална биография са свързани с подготовката и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС.
ДЕЙНОСТ

“КОНСУЛТАНТСКА МРЕЖА - БЪЛГАРИЯ” разполага с екип и капацитет за осъществяването на различни аспекти от програмния и проектния цикъл.

Основните дейности на “КОНСУЛТАНТСКА МРЕЖА - БЪЛГАРИЯ” ще съответстват на вече изградения капацитет в организацията и ще бъдат фокусирани върху:

 • Съдействие и подкрепа за бенефициенти по Оперативните програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС в България;
 • Подпомагане дейността на централни и местни органи на управление във връзка с усвояването на средства от Структурните фондове на ЕС – включително извършването на предварителни, текущи, междинни и последващи проверки, оценки, анализи, проучвания и др.;
 • Стратегически партньорства по проекти с чуждестранни и български консултанти и организации;
 • Разработване на стратегически, програмни и оперативни документи;
 • Управление на схеми за безвъзмездна помощ – подготовка и организация на такива схеми, събиране и оценка на предложения;
 • Мониторинг (контрол) на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС – съблюдаване на законосъобразното и целесъобразното изразходване на средства по проекти, финансирани от ЕС;
 • Организиране и провеждане на обучения и семинари във връзка с програми и проекти, финансирани от ЕС – на територията на цялата страна;
НАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

 • Наличие на висококвалифицирани експерти в сферата на проектното управление, обществените поръчки и тръжни процедури, държавните помощи, мониторинга и финансовото управление и контрол;
 • Лесен достъп до структурите на мрежата – информация за “КОНСУЛТАНТСКА МРЕЖА - БЪЛГАРИЯ” може да се получи във всеки от посочените клонове;
 • Лесно осъществяване на контакт с други структури и организации, работещи на територията на страната – браншови организации, неправителствени организации, представители на бизнеса и др.;
 • Висока степен на ефективност и ефикасност – лесно покритие на територията на цялата страна от квалифицирани и обучени експерти;
КОНТАКТНИ ТОЧКИ НА “КОНСУЛТАНТСКА МРЕЖА - БЪЛГАРИЯ”

Град Представител Е-поща Телефон
София Мартин Петков martin.petkov@consultobg.com 0885 738 454
Враца Николай Николов office@cmn-projects.com 0899 825 324
Плевен Ирена Спасова excellent_consult@abv.bg 0888 087 729
Пазарджик Емил Захариев
Кърджали Даниел Делчев office@epcenter.biz 0886 901 112

Асоциирани партньори на “КОНСУЛТАНТСКА МРЕЖА - БЪЛГАРИЯ” в страната:

Бургас Адвокатско дружество “Чиков и Янакиев”