От 2008 година Консулто България организира и провежда собствена стажантска програма, в която могат да участват студенти, завършващи своето висше образование.

В срок от 01 до 30 май на текущата година всяко лице, което има желание да участва в Програмата може да изпрати своя автобиография и мотивационно писмо.

В Програмата могат да участват лица със завършен ІІ курс на висшето си образование и със среден успех до момента не по-малко от „Много добър (4.50)”.

Информация за учебното заведение на кандидата, издържаните изпити и средния успех до момента следва да бъде включена в мотивационното писмо или автобиографията на лицето.

След преглед на подадените документи – само допуснатите кандидати ще бъдат поканени на интервю, като не повече от двама от тях ще бъдат одобрени за участие в стаж, който ще се проведе в периода: 15 юни – 30 септември на съответната година и ще бъде с продължителност за всеки стажант – не по-малко от един календарен месец. Одобрените кандидати ще имат възможност да работят в реални условия и в динамична среда, както и да придобият практически знания и умения в областта на подготовката и управлението на проекти, финансирани от ЕС.

Лицата, завършили успешно своя стаж, получават удостоверение за това от фирмата.