• Мартин Петков

    Eксперт в областта на: обществените поръчки, международните тръжни процедури, държавните помощи, договорите за безвъзмездна помощ, законодателството в областта на Структурните фондове на ЕС. Работил е като експерт в Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката – в звената, ангажирани с безвъзмездна помощ.

  • Любов Гергова

    Eксперт в областта на: подготовка и управление на проекти, финансирани с европейски и национални средства; осъществяване на мониторинг и контрол при изпълнението на схеми за безвъзмездна помощ. Работила е като експерт в Гаранционен фонд за микрокредитиране и ръководител отдел в „Мониторинг” в МТСП и МИ в звената за управление на проекти финансирани от ЕС.

  • Десислава Йорданова

    Завършва Английска езикова гимназия, гр. Русе. Магистър по право от Софийския университет. Притежава значителен опит в областта на държавните помощи, тръжните процедури и законодателството в областта на Структурните фондове на ЕС. Работила е в Комисията за защита на конкуренцията, Министерството на икономиката, Инвестбанк АД, Агенция по заетостта.

Консулто България обединява експерти, притежаващи опит, знания и умения в различните аспекти на подготовка и управление на проекти, финансирани със средства от ЕС.

Нашата компания е тясно специализирана върху работа по Оперативните програми, финансирани от Структурните фондове на Европейския съюз.

Създадена през 2006 година, Консулто България вече е доказала своя капацитет и качество, сътрудничейки си успешно с фирми, неправителствени организации и публични институции.

За по-малко от три години Консулто България има редица успешно подготвени и изпълнени проекти, както по предприсъединителната Програма ФАР, така и по Оперативните програми „Конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси”.

В хода на своето развитие фирмата осъществява успешно сътрудничество с представители на банковия сектор, международни консултантски организации, както и структури, осъществяващи дейност в подкрепа на бизнеса – браншови камари, образователни институции, организации, сертифициращи по международно признати стандарти и др.

Консулто България е член на „Консултантска мрежа - България” и притежава капацитета да предлага своите услуги на територията на цялата страна.