От 2006г. досега Консулто България и експертите на фирмата постигнаха значими успехи в следните области:

Над 11 милиона лева осигурена безвъзмездна помощ за клиенти на фирмата;

Над 20 одобрени и изпълнени проекти за микро, малки, средни и големи предприятия по схеми за безвъзмездна помощ по Програма ФАР, ОП „Конкурентоспособност” и ОП „Развитие на човешките ресурси”;

Повече от 15 успешно проведени обучения за потенциални бенефициенти по Оперативните програми, както и за бенефициенти и за контрольори и оценители по Програми за транс-гранично сътрудничество;

Създаване на трайни партньорски взаимоотношения с представители на банковия сектор и на структури, работещи в подкрепа на бизнеса;

Участие в Технически помощи и договори за институционално укрепване на публични институции на централно и местно ниво;