МАРТИН ПЕТКОВ

Завършва ІІ Английска езикова гимназия в София – 1995г. Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски” – 2001г.

Притежава дългогодишен юридически опит, специализиран предимно в областта на: обществените поръчки, международните тръжни процедури, държавните помощи, договорите за безвъзмездна помощ, законодателството в областта на Структурните фондове на ЕС и на Инструмента за предприсъединителна помощ.

Работил е като експерт в Министерството на труда и социалната политика и Министерството на икономиката – в звената, ангажирани със схеми за безвъзмездна помощ и провеждане на тръжни процедури по Програма ФАР и с подготовката за управление на средства от страна на Управляващите органи по Оперативни програми „Конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси”.

Провеждал е обучения и е изнасял лекции в рамките на съвместни инициативи с Университет за национално и световно стопанство, Американски университет в България, ТЮФ Рейнланд, Българска стопанска камара, Български институт за стандартизация, Търговско-промишлена палата – Враца, Камара на мебелната и дървообръботващата промишленост и др.

ЛЮБОВ ГЕРГОВА

Завършва Испанска езикова гимназия в София – 1991г. Магистър по международни отношения в Университета за национално и световно стопанство – 2000г.

Притежава дългогодишен опит в сферата на: подготовка и управление на проекти, финансирани с европейски и национални средства; осъществяване на мониторинг и контрол при изпълнението на схеми за безвъзмездна помощ.

Работила е като експерт в Гаранционен фонд за микрокредитиране и е ръководила отдел „Мониторинг” в МТСП и МИ в звената ангажирани с управлението на проекти и програми, финансирани от ЕС.

Участвала е в провеждането на обучения за бенефициенти и в разработването на наръчници, контролни листове и инструменти за осъществяването на мониторинг по проекти в рамките на схеми за безвъзмездна помощ.

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА

Завършва Английска езикова гимназия, гр. Русе – 1996г. Магистър по право от Софийски университет „Св. Климент Охридски” – 2001г.

Притежава значителен юридически опит в областта на държавните помощи, тръжните процедури и законодателството в областта на Структурните фондове на ЕС.

Работила е като експерт в Комисията за защита на конкуренцията, Министерството на икономиката, Инвестбанк АД, Агенция по заетостта.