Консулто България има за своя основна цел създаването и развиването на трайни взаимоотношения с представителите на публичния и частния сектор, ангажирани в процеса на управление на средства от Европейския съюз. Това предопределя и ценностите, споделяни от екипа на нашата компания.

Коректност

Коректно отношение към партньорите и клиентите на фирмата, изразяващо се в точно и своевременно изпълнение на поетите задължения. Всички експерти на компанията се ангажират да осигуряват и да предоставят точна и обективна информация, без да въвеждат в заблуждение или да създават невярна представа относно потенциала или условията за реализация на идеите на клиента.

Прозрачност

Консулто България поддържа формално установени и ясно формулирани отношения с всички свои партньори и клиенти. Освен това всеки може да се запознае предварително с експертите, които работят за компанията и които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на възложените задачи. Политиката на фирмата не позволява да се прехвърля изпълнението на възложена задача на трето лице, извън нейния екип, освен ако това не е предварително съгласувано с клиента.

Достъпност

При проявено желание и интерес от Ваша страна, експертите на Консулто България винаги са на разположение за среща и обсъждане на Вашите идеи. Те ще отговорят винаги на поставените от Вас въпроси. Получаването на разяснителна информация, относно възможностите за финансиране на Вашите идеи, е безплатно и не е свързано с разходи от Ваша страна.

Качество на работата

Консулто България се стреми постоянно да повишава качеството на своята работа като в тази връзка експертите на компанията имат за приоритет не само спазването на съответната форма, но и в максимална степен изпълването със съдържание на всеки един документ, изготвян от тях. Нашите експерти винаги работят в пряк контакт с Вас и по този начин ние заедно създаваме Вашия проект.