Консулто България е компания, специализирана тясно в подготовката и управлението на проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС. Това е и една от основните предпоставки за постигане на необходимото качество и проява на професионално отношение към клиента.
За да може в максимална степен да се гарантира качество и професионализъм от страна на нашата фирма, Консулто България работи и с мрежа от официални партньори.

С оглед осигуряване на допълнителен финансов ресурс за клиентите, търсещи подкрепа от Европейските фондове, Консулто България има установено партньорство с:

С оглед разширяване на обхвата на услугите на компанията, Консулто България има установено партньорство с:

С оглед осигуряването на допълващи услуги в подкрепа на бизнеса, Консулто България има установено партньорство с: