ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ РЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС?

Преглед на основните възможности за получаване на безвъзмездно финансиране от българските предприятия. Анализ на условията, в които бизнесът трябва да действа при подготовката и управлението на своите проекти. Разглеждане на съществуващи проблеми и тенденции за развитие.

Изтегли

КОИ РАЗХОДИ СА ДОПУСТИМИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Преглед на основните моменти от Постановлението, определящо видовете разходи, допустими по Оперативната програма. Анализ на основните видове разходи и на общите правила за изразходване на европейски средства.

Изтегли

ДОГОВОРЪТ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ – ОСОБЕНОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ, СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ ДОГОВОРИ

Преглед на развитието на договора за безвъзмездна помощ в България, анализ на част от основните му характеристики, разглеждане на тенденциите в неговото развитие и значението му за усвояване на средства от Фондовете на ЕС.

Изтегли

ПРОМЕНИТЕ В РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС

Преглед и анализ на основните моменти от Постановлението, уреждащо предоставянето на безвъзмедна помощ. Разглеждат се новите моменти в постановлението от 2008г., касаещи основните принципи и правила за предоставяне на безвъзмездна помощ, като се поставя акцент върху реда за кандидатстване и оценка на проектни предложения.

Изтегли

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

Разглеждат се практически проблеми при провеждането на тръжни процедури. Засягат се въпроси, свързани с обособяване на предмета на поръчката, формирането на екип по проекта, потенциални ограничения за произход и националност и избягване на конфликт на интереси в хода на оценка на подадените към бенефициента оферти.

Изтегли

ТРЪЖНИТЕ ПРОЦЕДУРИ И ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

Кратко ръководство, разглеждащо видовете тръжни процедури и засягащо основни етапи и моменти от тяхното провеждане по реда на ПМС № 55/12.03.2007г. – изготвяне на документация, залагане на критерии към изпълнителите, осигуряване на съответствие с проектното предложение и др.

Изтегли

ФОНДОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – ВЪЗНИКВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Преглед и анализ на системата от инструменти за осъществяване на Кохезионна политика в Евроейския съюз. Проследява се процеса на развитие и реформиране на Фондовете на ЕС и се разглеждат основни елементи от механизма на функционирането им.

Изтегли

ПЕТ ЗАБЛУДИ ЗА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ В БЪЛГАРИЯ

Анализ на първите схеми, стартирали в България през 2007г., на проблемите, възникнали при тяхната реализация, както и на общата среда, в която се осъществява процеса по усвояване на европейски средства – включително административен капацитет, процедури, провеждане на политики и прилагане на програмен подход.

Изтегли

ПРИОРИТЕТ 3 ОТ ОП “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Становище във връзка с потенциалните проблеми и препятствия по отношение на реализацията на Приоритет 3 на ОП «Конкурентноспособност», а именно – осигуряването на допълнителен финансов ресурс за предприятията в България.

Изтегли