Подготовката на Вашето проектно предложение;

Периодично предоставяне на информация, относно потенциални възможности за кандидатстване;

Подготовка на проектни предложения по Структурните фондове на ЕС;

Управление на проекти (отчитане), провеждане на тръжни процедури и др.

Обучения за подготовка на проектни предложения и изпълнение на проекти (проектен цикъл и практически указания):