В раздел проекти можете да получите кратка информация за участието на Консулто България в конкретни проекти, за изпълнените от наши експерти задачи и за постигнатите резултати и успехи.

РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ. ПРИМЕРИ
 • Проект за технологична модернизация на микропредприятие – бенефициент по ОП „Конкурентноспособност”

  Цел на проекта: Увеличаване на производствения капацитет и диверсификация на продукцията на бенефициента.

  Оборудване, закупено по проекта: Линия за производство на стъклопакети с автоматичен апликатор.

  Стойност на проекта: 125 000 лева.

  Дата на изплащане на безвъзмездната помощ по проекта: 30.12.2009г.

      

 • Проект за технологична модернизация на голямо предприятие – бенефициент по ОП „Конкурентноспособност”

  Цел на проекта: Повишаване на ефективността на производствените процеси в предприятието.

  Дейности (1) Закупуване на технологично оборудване, включващо конусни трошачки, вибрационни сита и центробежни сепаратори. (2) Внедряване на интегрирана ERP система за управление на бизнес процесите в предприятието.

  Стойност на проекта: 10 347 000 лева.

  Сключен договор за безвъзмездна помощ: Юни 2009.

ПРОЕКТИ ЗА ИНСТИТУЦИАЛНО УКРЕПВАНЕ (ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ)

Проект по Програма ФАР “Support for preparing good strategic documents, promotion for partnership and cooperation and assistance for project development capacity” – 2007;
Задачи: Изграждане на мрежа от организации в покрепа на бизнеса, които да бъдат финансирани по ОП “Конкурентоспособност”.

Проект по Програма ФАР “Technical Assistance to the Ministry of Economy and Energy to implement PHARE “Competitiveness” Grant Schemes” - 2007.
Задачи: Разработване на наръчници за бенефициенти, свързани с процедурите за поддоговаряне и отчитане.

Техническа помощ за бъдещата Програма за трансгранично сътрудничество между България и Гърция по проект "BG 2005/017-454.04.01.01" - 2008
Задачи: Обучение на контрольори, оценители и членове на Съвместен технически секретариат

Техническа помощ към МРРБ по проект по Програма ФАР – ТГС “Устойчиво развитие, чрез защита и опазване на водите и биоразнообразието” (България - Гърция) - 2008
Задачи: Мониторинг на проектите; Обучение на бенефициенти; Подготовка на тръжни процедури

Техническа помощ към МРРБ по Оперативните програми за ТГС «България - Сърбия» и «България - Турция» (2009)
Задачи: Подготовка на Пакет документи за кандидатстване – договор за безвъзмездна помощ, партньорско споразумение и др.

Участие в проект на Областна администрация Ловеч по Оперативна програма «Административен капацитет» (2009)
Задачи: Разработване на документи за осъществяване на публично-частно партньорство и провеждане на обучения за приложимо законодателство в областта на ПЧП.