Подкрепа за развитието на клъстерите в България

Схема за безвъзмездна помощ по ОП „Конкурентоспособност”

Резюме

Какво се финансира:

Безвъзмездната помощ се предоставя на клъстери (обединения на фирми и организации – новосъздадени и съществуващи) за финансиране на дейности по следните 3 компонента:

Продължителност на проектите:

до 24 месеца

Бюджет:

29 337 450 лева

Безвъзмездно финансиране за един проект:

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по всеки индивидуален проект (независимо от избраната комбинация от компоненти) е до 2 000 000 (два милиона) лева.

Интензитет на помощта: